แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2563 04:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:43 ]
เรียน ผู้อำนวยกรสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 นั้น เพือให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน มีหน้าที่จัดการ ดูแล และสนัสนุนการใช้งานระบบ DEEP ให้โรงเรียนในสังกัด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา แต่งตั้งผู้ดูลระบบระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้งานระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู 50 คน ต่อผู้ดูแลระบบ 1 คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในกรจัดการระบบ DEEP
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมดูแลระบบ DEEP ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมด้วยระบบ Conference ในเวลา 13.00 - 14.00 น. โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลของผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน (ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้งานระบบ
2. ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน ประชุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง
   - Obec tv : http://www.obectv.tv
   - Youtube : https://www.youtube.com/obectvonline
   - Facebook : http://www.facebook.com/obectvonline
ในเวลา 14.00 - 15.00 น. โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรง แจ้งผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน ประชุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทางดังกล่าว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม