แต่งตั้งคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารห้องเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์12 มี.ค. 2563 21:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 21:21 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับห้องเรียนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำเป็นต้องปรับปุงและพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดหาร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย และทิศทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้บุคลากรตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่มอบหมายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เวลา 09.00 น.