แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ก.ค. 2563 20:29โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 21:03 โดย Junpen Waentuearong ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีที่แนบ)....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้สถานศึกษาแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน โดยแบ่งการประชุมออกเป็นสองครั้ง ดังนี้
            ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
            ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        อนึ่ง ขอให้ครูผู้สอนนำ 1. มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ชั้น ป.1-ม.3  2. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ชั้น ป.1-ม.3  3. โครงสร้างรายวิชาเพื่อกำหนดการสอนกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ชั้น ป.1-ม.3  4. หลักสูตรสถานศึกษา  5. หลักสูตรท้องถิ่น 6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้องปลั๊กสายไฟมาในวันประชุมด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

            2. คำสั่งฯ
            3. กำหนดการ