แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสรุปและรายงานผล และคณะทำงานดำเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 มี.ค. 2563 23:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 23:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต...ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ประกาศผลการทดสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/th/ ความตามทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการสรุปและรายงานผลการทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่า โรงเรียนของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน สรุปผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร ตามคำสั่ง ฯ ข้อ2 และ 3 รายละอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป.....คลิกอ่านรายละเอียด

            คำสั่ง