แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสรุปและรายงานผล และคณะทำงานดำเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 มี.ค. 2563 23:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 23:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง บ้านหนองบึง บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" และบ้านทันสมัย...ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได่ประกาศผลการทดสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/th/  ความตามทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการสรุปและรายงานผลการทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาในการวางแผนพัฒนาคณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2563 จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป