แต่งตั้่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ

โพสต์18 ม.ค. 2564 23:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานระดับศูนย์สอบ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
                ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของดครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คือ นายนพพร ยศตะโคตร ครูโรงเรียนบ้านชะโนต เป็นคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

                    หนังสือราชการ