แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์6 พ.ค. 2563 22:15โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2563 23:24 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านฝั่งแดง บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) และธารน้ำใจ.....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมุลนิธิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สพฐ. ได้กำหนดแนวทางขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการ "บ้านักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โดยโรงเรียนต้องจัดส่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแบบบันทึกผลการประเมินการทดลอง 20 กิจกรรม/แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพรายงานการทำโครงงานไดยใช้กระบวนการสืบเสาะ นั้น
       ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ดรงเรียนแจ้งบุคลากรตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงาน โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29-30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

         2. คำสั่ง