สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์13 ม.ค. 2564 08:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 08:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ จังหวัดนครพนม แจ้งขอความร่วมมือในการงดจัดงานรื่นเริง สังสรรค์ ในห้วงเทศกาลคริสมาสต์ และเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ในห้วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสมาสต์ และเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยจังหวัดได้แจ้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ดำเนินการและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด และขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ ที่เป็นการรวมผู้คนเป็นจำนวนมากหรืองานสังสรรค์ประจำปีของหน่วยงานในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น
                ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้ทราบ และดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม............
ลิงค์สำหรับการแชร์