ส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์6 พ.ค. 2563 22:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2563 22:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดจัด "โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการระยะเร่งด่วน สสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
        ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงยกเลิกการประชุมดังกล่าว และจัดส่งเอกสรการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปศึกษาและทำความเข้าใจก่อนสถานศึกษาจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียด