ส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 พ.ค. 2563 01:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 01:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน พร้อมนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภาย.นของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงจัดส่งแนวทางการจัดทำรายงานดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับดำเนินการต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                  
                    1. หนังสือราชการ
                    2. QR-Code