ส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 พ.ค. 2563 00:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 00:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....
ด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 พร้อมกับจัดทำรูปเล่มรายงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน ของปีการศึกษา 2562 พร้อมกับจัดทำรูปเล่ม ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
3. ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ https://site.google.com/site/nkp1iqa ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ให้โรงเรียนส่งไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน ของปีการศึกษา 2562 เป็นไฟล์ PDF ทางระบบ AMSS ++ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมนำเข้าข้อมูลดังกล่าวที่ googlesites ของสถานศึกษาต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม