สำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โพสต์23 ก.พ. 2563 23:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2563 23:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการสำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Grid System) เพื่อรวบรวมข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้
        1. โรงเรียนที่มีภาระค่าไฟฟ้าสูง
        2. โรงเรียนที่ไฟฟ้าตกบ่อย
        3. โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล/ขาดแคลนไฟฟ้า
        4. โรงเรียนที่ต้องการส่่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
        ทั้งี้ โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องมีเงิื่อนไขและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น และต้องจัดทำโครงการเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมระบข้อมูลค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน หากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop on Grid System) จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนฝต่อปี เป็นเงินเท่าใด หรือเพื่อใช้ในการส่งเดสริมระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop on Grid System) โดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://tambon1school.innoobec.com/ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เข้ากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://tambon1school.innoobec.om/ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563