สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษานักเรียนพิการโรงเรียนรวม

โพสต์1 มิ.ย. 2563 09:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 09:53 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม (ที่มีเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียน)...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความต้องการที่จะดำเนินงาน และบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนพิการเรียนรวมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ และจากการเข้าไปศึกษาข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) พบว่าข้อมูลในส่วนของผู้ผ่านการอบรมการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีข้าราชการครูหลายท่านที่เกษียณอายุราชการ ย้าย เสียชีวิต และเปลี่ยนสายงาน ไปแล้ว         
        ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในระบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรม SET เป็นปัจจุบัน ขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาเรียนรวม หรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียน เข้าไปตรวจสอบรายชื่อครูผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ย้าย เสียชีวิต และเปลี่ยนสายงาน ในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน เรียนรวม (SET) โดยใช้ username และ password ของโรงเรียนเข้าไปแก้ไขหรือจำหน่ายออกให้เรียบร้อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563         
        พร้อมนี้ ให้โรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ http://gg.gg/j7xf1 หรือสแกน QR-CODE  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และพร้อมหนังสือฉบับนี้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ภายใต้ชื่อ “SET NKP1”  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้ผู้รับผิดชอบเฉพาะนักเรียนพิการเรียนรวมและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวมสแกน QR-CODE เพื่อเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม              

                หนังสือราชการ