สำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการขอรับ/ไม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 3 (Booster Dose)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:09 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้สํานักงานประกันสังคมดําเนินการสํารวจ ความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 3 (Booster Dose) ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยให้สถานประกอบการรวบรวมรายชื่อผู้ประกันตนที่ต้องการรับ/ไม่รับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 (Booster Dose) ยื่นความประสงค์ต่อสํานักงานประกันสังคม ผ่านระบบ e-Service นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนใน สังกัดแจ้งบุคลากรที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ตอบแบบสํารวจดังกล่าวตาม URL https://www.link.in.th/aivUT หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....