ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

โพสต์19 พ.ค. 2563 00:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 00:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 3. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายปีของผู้เียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ข้อ 3.3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
        ในการนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
    1. การให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ถือเป็นทางเลือกสำหรับสถาศึกษาในการเลือกใช้เป็นข้อสอบปลายปี
    2. ข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นข้อสอบมาตรฐานให้สถานศึกษาใช้ในการสอบปลายปี มิใช่เป็นการทดสอบระดับชาติ (National Test) ที่ต้องจัดสอบพร้อมกัน หรือใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันในการสอบปลายปีทุกเขตพื้นที่การศึกษา
        3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานในการประสานงานกับสถานศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน และรับส่งข้อสอบมาตรฐานผ่านโปรแกรมการจัดส่งข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการร้องขอของสถานศึกษา
        4. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียนที่สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางของข้อสอบของสถานศึกษาเอง และข้อสอบของสถานศึกษาอื่น ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้นหรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย
        5. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่มีการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบและบริหารการจัดสอบให้แก่สถานศึกษา เนื่องจากเป็นการบริการข้อสอบให้แก่สถานศึกษาที่ขอใช้โดยงบประมาณในการจัดทำข้อสอบอยู่ในเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาอยู่แล้ว...คลิกกอ่านรายละเอียดจากหนังสือต้นฉบับ