ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 ม.ค. 2564 08:20โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 08:35 โดย Junpen Waentuearong ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนด โดยระหว่างที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ พร้อมซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
            1. การนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย
ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา (รายละเอียดดังแนบ)
            2. การอนุมัติการจบการศึกษา
                2.1 กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบแต่ละระดับให้อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
                2.2 กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด0 ร มส) ให้สถานศึกษากำกับ ติดตามช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้ทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
            3. การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
            เนื่องจากปีการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้ว (ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถออกระเบียบแสดงผลการเรียนได้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องการไปสมัครเข้าศึกษาต่อหรือใช้ในการอื่น ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาอาจไม่ต้องนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากรอกในระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หากสถานศึกษาใดหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะใช้ผลการทดสอบดังกล่าว ให้แนบใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกับระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว1529 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และแนวปฏิบัติข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม