ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 04:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:58 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการออกเอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาเรียน การบันทึกเวลาเรียน และอนุมัติการจบการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และกรณีนักเรียนมีผลการเรียนเป็น 0 ร มส ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562 ประกอบกับได้แจ้งแนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดย ภาคเรียนหนึ่ง วันเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 เมษายน 2564 และกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรแต่ละระดับ นั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะอนุมัติให้จบการศึกษาในปีการศึกษาใด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ว่าการที่สถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนหลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติให้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีกรณีดังที่กล่าวถึงให้ดำเนินการตามแนวทางการอนุมัติการจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม