ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 มี.ค. 2563 22:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 22:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ให้ลงเวลาเรียนถึง วันที่ 27 มีนาคม 2563 และ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2563 ให้ขีดเส้นด้วยหมึกสีแดงแล้วเขียนหรือพิมพ์คำว่า "ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563"
2. การอนุมัติการจบการศึกษา
2.1 กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน และมีการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว สถานศึกษาต้องดำเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
2.2 กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังมิได้ดำเนินการวัดและประเมินผล หรือการวัดและประเมินผลไม่เสร็จสิ้น ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการวัดและประเมินผลให้แล้วเสร็จตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2.3 กรณีที่สถานศึกษายังจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และยังมิได้ดำเนินการวัดและประเมินผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และให้ดำเนินการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ดรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอย่างเคร่งครัด
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม