การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2563

โพสต์31 ม.ค. 2563 00:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 01:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง......ด้วย จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤตุิปฎิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนคระนม ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้. และรายงานการจัดกิจกรรมตามแบบรายงาน ศน.2 ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม