รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563(ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 23:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 สิหาคม 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ Google Chrome ได้ที่เว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th เลือกระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
        2. โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
            2.1 ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในFรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
            2.2 โรงเรียนสามารถยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียนในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2563
            2.3 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5547 หรือกลุ่มเฟสบุ๊คโปรแกรม SET เรียนร่วม
            2.4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิการ การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5543-4
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด แล้วยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ....