รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 02:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 02:43 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัด (ที่มีนักเรียนเรียนรวม)...ตามหนังสือที่อ้างถึง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์แจ้งให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น และสพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามระยะระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด นั้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลนักเรียน   เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน และการบริหารงบประมาณ จึงขอเลื่อนเวลาการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) และให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
1. ข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล อนุมัติจบ นักเรียนพิการเลื่อนชั้น นักเรียนพิการรับใหม่ให้ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
2. โรงเรียนสามารถยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียนในระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ให้จงได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด และยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม