รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562

โพสต์21 มิ.ย. 2563 02:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 รายเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดกลุ่มคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก (อยู่ในอันดับ 10% แรกของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มดี (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ของ สพฐ. แต่ไม่อยู่ในอันดับ 10% แรก) กลุ่มพอใช้ (ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่อยู่ในอันดับ 10% สุดท้าย) และกลุ่มปรับปรุง (อยู่ในอันดับ 10% สุดท้ายของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
        ในการน้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม