รายงานผลการสอบตามโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอบแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 มี.ค. 2563 04:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 07:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามบัญชีที่แนบ..ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอบนักเรียนในระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สุ่มโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ) เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
        เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวบันทึกผลการสอบตามไฟล์ที่แนบ ส่ง สพป.นครพนม เขต 1 ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563...คลิกอ่านเพิ่มเติม