รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 พ.ค. 2563 20:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และได้แจ้งสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินเป็นรายโรงและรายเครือข่าย จัดทำเป็นรูปเล่มแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม