รายงานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้ทางไกล และภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2

โพสต์18 ก.ย. 2563 05:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2563 07:58 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากาคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher (C4T) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษา และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ผู้ผ่านการอบรมดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ของครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Codinf For Teacher (C4T) และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ และมีมาตรการในการป้งอกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนรายงานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวฯ การจัดการเรียนรู้ทางไกล และภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ตามแบบรายงานในเว็บไซต์ http://covidcenter.obec.go.th ทั้งนี้ให้โรงเรียนรายงานภายในวันที่ 18-25 กันยายน 2563........คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม