ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 21:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:14 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับและประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้จัดส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้จาก QR Code ที่แนบมาด้วย เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถื่อปฏิบัติต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม