ประเมินโครงการ "บัานนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 21:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเกณฑ์การขอรับตราพระราชทาน และการประเมินเพื่อคงสภาพครั้งที่ 1 และ 2 คือ การทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย 20 กิจกรรม ประเมินโครงงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้โรงเรียนแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่ขอเข้ารับตราพระราชทานครั้งแรก จำนวน 15 โรงเรียน คงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน คงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 30 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ดำเนินการ ดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม