ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:10 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2564 นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งผลการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....