ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผุ้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์15 ก.พ. 2564 07:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 07:25 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในประกาศดังกล่าว ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัดส่วนคงเดิม นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และถือปฏิบัติ คลิกอ่านรายละเอียด....