ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ ร.ร.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online

โพสต์15 ก.ค. 2563 05:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 05:19 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อุ่มเหม้าวิทยาคาร และโพนสวางนางิ้ววิทยา...ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 เวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา แจ้งจะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการประชุมนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งผู้บริหารและครูทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียด