ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร Main Course ผ่านระบบ online

โพสต์19 ก.ค. 2563 04:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2563 04:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ร.ร.บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา ร.ร.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง และ ร.ร.บ้านนาโสก ......ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 โครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approch) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาแจ้งจะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Main Course ผ่านระบบ Online ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่น 2 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ 
หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้โรงเรียนแจ้งผู้บริหารและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด