ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นว่าการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (ดิจิทัล : (Digital Citizenship) ด้วบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัล เสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนออนไลน์ และมีความรู้เท่าทันอันตรายต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม DQ (Digital intellegence Quotient) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงมีความประสงค์จะจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม QD ผ่านระบบ LearnDi for Thais โดยเป็นการเข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เป้าหมายคืออบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1 จำนวน 300 คน นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ q 2079 6099 และรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม DQ ได้ทางโทรศัพท์ 0 8 1824 2277 (นายพีระศักดิ์ โกมลารชุน) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย.....