ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

โพสต์13 เม.ย. 2563 05:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 05:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยประกอบด้วยกิจกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อเข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 ในเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเตรียมดำเนินการ ดังนี้
1. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก ประกอบด้วย คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ รอบรู้วรรณคดี อ่านออกเสียงร้อยแก้ว และกล่าวสุนทรพจน์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 2563 แบ่งเป็น กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการแข่งขัน ตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปกติ และเกณฑ์การแข่งขันแต่ละประเภท สพฐ. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม