ประชาสัมพันธ์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โพสต์23 ม.ค. 2563 23:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการในโรงเรียนสังกัดทุกแห่ง...ประชาสัมพันธ์มายังครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ทางเว็ปไซต์ กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา www.obecresearch.net รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1–3) และส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...