ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

โพสต์4 เม.ย. 2563 08:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2563 08:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเลียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 รวมถึงการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา นั้น
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการ้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 5 เปรียญธรรม 6 ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ และการขอใบแทนประกาศนียบัตร (เฉพาะส่วนกลาง) ซึ่งโดยปกติผู้รับบริการต้องติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง (Face to Face เพื่อห้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์หรือซักประวัติการศึกษาก่อนการดำเนินการออกเอกสาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้รับบริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ผู้รับบริการดำเนินการยื่นคำร้องขอใบสำคัญ รายละเอียดจากเอกสารแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม