ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์

โพสต์13 พ.ค. 2563 23:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และจะจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าโครงการดังกล่าวเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดการ
อบรมระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ที่ลิงค์ http://teacherpd.ipst.ac.th และแอปพลิเคชั่น Zoom ที่ลิงค์ http://bit.ly/3eG55cn ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และแจ้งไปยังโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา และข้อมูลประสานของโรงเรียน โดยสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/UpDK5e9 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่สิ่งมาด้วย นี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม