ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาระบบ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา และลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วีดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ www.tu-obeccita.org โดยสามารถตอบ  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม