ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA Coach)

โพสต์7 ก.ค. 2563 19:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดรับสมัครวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาคๆ ละ 10 คน โดยรับสมัครจากผู้รับผิดชอบประเมิน ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการเป็นวิทยากร โดยเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าเป็นวิทยากรดังกล่าว โดยผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการแบรมระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม