ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

โพสต์7 ก.ค. 2563 21:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:38 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.......ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยให้ประชาชนเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดข้อจำกัดในการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด ซึ่งคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 ได้มีประกาศขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย จากเดิมภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้กุล่มเป้าหมายได้มีโอกาสส่งผลงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนและสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ และมีความประสงค์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต่อไป......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม