ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awessome

โพสต์24 ก.ค. 2563 21:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 21:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสฝุตร Be Internet Awessome ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินร่วมกับ บริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด แก่ผู้บริหารและครูในสังกัดในการนำหลักสูตร Be Internet Awessome ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้ น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มใช้หลักสูตร Be Internet Awessome ตามเกณฑื์ที่กำหนด มูลนฺธิครูดีของแผ่นดิน จึงมอบเกียรติบัตรเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล Be Internet Awessome อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ผ่าน www.thaisupraateacher.org เมนูเด็กดีของแผ่นดิน (เปิดระบบ ตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม 2563) และเกียรติบัตร Be Internet Awessome และสื่ออนไลน์แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูที่รายงานผลการใช้หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่าน www.thaisuprateacher.org เมนู Be Internet Awessome (ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563) นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและบุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับการใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awessome รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม