ประชาสัมพันธ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

โพสต์13 พ.ค. 2563 21:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 00:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด... ตามที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับแนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 สามารถสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับประเทศได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.ต้องการขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลไปสู่บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงเผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลให้บุคลากรในสังกัดได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/mUY34 รายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
2. วิดีทัศน์การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล รุ่นที่ 1
3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวตามเว็บไซต์ที่กำหนด..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม