ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฺBe internet awesome และโครงการเครือข่ายของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

โพสต์22 มี.ค. 2563 04:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 04:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome เพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี ซึ่งหลักสูตร Be Internet Awesome เป็นเครื่องมือและวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยดิจิทัลได้อย่างมีประสิธิภาพ สามารถเติมเต็มการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25ุุ60) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Digital  Literacy ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ส่วน ของสิชาวิทยาการคำนวณ จึงขแความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตสมเบื้องพระยุคลบ่ท ให้แก่ผู้บริหารและครูในสังกัด เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดี ของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แก่ผู้บริหารและครูในสังกัด ให้นำหลักสูตร Be Internet Awesome ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในลิงค์ และ QR CODE ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาก้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม