รายงานการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 07:39โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 07:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยนครพนม และได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ภายในเวลาที่กำหนด (31 สิงหาคม 2563) มิฉะนันจะไม่มีสิทธิ์สอบ ความตามแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้สำรวจการส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แล้ว ปรากฎว่า สถานศึกษาที่ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ O-NET แล้ว จำนวน 64 แห่ง รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระบบ O-NET ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม