ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์16 ต.ค. 2563 18:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 18:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 58 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประกาศผลการประเมิน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดไดเรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม