เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โพสต์26 มิ.ย. 2563 08:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 08:27 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณา แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่ามีกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ในสถานการร์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เลือกใช้ นำไปจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนให้ครอบคลุมขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม และสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและบริบทความพร้อมของโรงเรียน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ 2 ช่องทาง คือ www.guidestudent.obec.go.th ช่องเมนู E-Book และ QR Code ด้านล่าง จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป