นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์9 ม.ค. 2564 07:29โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 07:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.... ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบายลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้าซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยถือสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นั้น
                ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1แจ้งสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

                        หนังสือราชการ