แนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 01:44โดยJunpen Waentuearong
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวทางการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 คือ ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 เมษายน 2564 โดยสถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนทำการปิด-เปิดภาคเรียนตามแนวทางการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังแจ้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

        

Comments