แนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19

โพสต์24 ก.ค. 2563 04:25โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 04:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....ตามที่ประกาศที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเรื่งอดังกล่าวอาจมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการดังนี้ กรณีพบนักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้จัดอยู่ในพื้นที่แยกส่วน และรีบพาไปพบแพทย์ในกรณีของนักเรียนให้แจ้งผู้ปกครองมารับและหยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเมินสถานกาณณ์บริเวณอาคารเรียน และดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อประกอบความเห็นในการดำเนินการปิดสถานศึกษา หากพบว่า มีนักเรียนติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) จริง ให้รีบรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดโดยด่วน เพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด (ศบค.จ.) พิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาดำเนินการปิดเรียนในระดับห้องเรียน ระดับชั้น หรือปิดสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกดรงเรียนได้ยึดแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในสถานศึกษาโดยเคร่งครัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแล้วนั้น...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม