แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565

โพสต์20 พ.ย. 2563 02:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 02:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ชี้แจงระบบแผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ดรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม