แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ม.ค. 2564 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน นั้น ทั้งนี้เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
                ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดทราบ และให้ดำเนินการตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

                        หนังสือราชการ